Home > Other Ostomy Manufacturers > VPI Ostomy Supplies > Medium > Left

VPI 501204 Urostomy Pouch - Medium/Left, Stoma diameters (7/8)" - 1(1/8)", Capacity 300cc Each VPI 501200 Urostomy Pouch - Medium/Left, Stoma diameters (7/8)" - 1(1/8)", Capacity 500cc Each VPI 501201 Urostomy Pouch - Medium/Left, Stoma diameters (7/8)" - 1(1/8)", Capacity 800cc Each
VPI 501202 Urostomy Pouch - Medium/Left, Stoma diameters (7/8)" - 1(1/8)", Capacity 1100cc Each