Home > Other Ostomy Manufacturers > VPI Ostomy Supplies > Medium > Right

VPI 501004 Urostomy Pouch - Medium/Right, Stoma diameters (7/8)" - 1(1/8)", Capacity 300cc Each VPI 501000 Urostomy Pouch - Medium/Right, Stoma diameters (7/8)" - 1(1/8)", Capacity 500cc Each VPI 501001 Urostomy Pouch - Medium/Right, Stoma diameters (7/8)" - 1(1/8)", Capacity 800cc Each
VPI 501002 Urostomy Pouch - Medium/Right, Stoma diameters (7/8)" - 1(1/8)", Capacity 1100cc Each